Sepet 0
Alışveriş Sepetiniz

Toplam: 0 TL

Hesap Ayarlarınız

Sn. aşağıdan hesabınızla ilgili işlemlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Alışverişlerinizden toplam TL puanınız mevcut.

Bu güne kadar toplam 79,431.48 TL tutarında alışveriş yaptınız.

KVK Saklanması Ve İmhası Politikası

                     ISVEA EURASIA YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

 

1. GİRİŞ

1.1. Tanımlar……………………………………………………………………………………………………………...……….2

1.2. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasının Amacı……………………………………………….….3

1.3. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasının Kapsamı ve Yürürlüğü……………………………3

 

2. KAYIT ORTAMLARI

 

3. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Hukuki Sebepler………………………………………...........4

3.2. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren İşleme Amaçları………………………………………………….4

3.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi………………………………......5

3.4. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Hukuki Sebepler………………………………………………………..6

 

4. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

4.1. Teknik Tedbirler…………………………………………………………………………………………………………….6

4.2. İdari Tedbirler……………………………………………………………………………………………………………….7

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi……………………………........7

 

6. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

7. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

 

8. POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU

 

 

1.        GİRİŞ

Isvea Eurasıa Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Şirket”) olarak Şirketimizde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca gerek Şirket personelinin gerekse bilgisi işlenen üçüncü gerçek kişilerin kişisel verileri hukuka uygun olarak korunmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz bu hususta mevzuatın getirdiği yükümlülüklerini özenle yerine getirmekte ve bu kapsamda en üst düzeyde hassasiyet göstermektedir.

 

İşbu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası (“Politika”) kapsamında Şirket içerisinde kişisel verilerin ne şekilde ve hangi şartlarla saklandığı ve imha edildiğine ilişkin temel kurallar yer almaktadır.

 

1.1.    Tanımlar

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Değişik tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir (Ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVK Kurulu)

Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVK Kurumu)

Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder.

Başvuru Formu

İlgili kişi Kanun’un 11. maddesinde yazılı haklarını kullanabilmesi adına Şirket’e başvuru yaparken dolduracağı formu ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Veriler

 Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, din, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen şirket hissedarlarını, şirket iş ortaklarını, şirket yetkililerini, şirket personelini ve personel adaylarını, şirket taşeron, tedarikçilerini, müşterilerini ve diğer üçüncü kişileri ifade eder.

Çalışan

Şirket bordrosuna kayıtlı olarak çalışmakta olan personeldir.

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Tedarikçi/Danışman/Taşeron

Şirkete mal ya da hizmet tedariki sağlayan ve bu nedenle Şirketin kişisel verilerini elde ettiği gerçek kişilerdir.

Şirket

Isvea Eurasıa Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

 

Kişisel Veri Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Politika

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası

 

 

1.2. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasının Amacı

 

Bu Politika’nın temel amacı kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen gerçek kişileri; kişisel verilerinin imhası ve saklanması süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgilendirmektir. Politikanın amacı doğrultusunda, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin imhası ve saklanması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayat gizliliği ve veri güvenliği haklarının korunması hedeflenmektedir.

 

1.3. Politikanın Kapsamı ve Yürürlüğü

 

Bu Politika’nın kapsamı; gerçek kişi olmak kaydıyla müşterilerimizin/çalışanlarımızın, potansiyel müşterilerimizin/çalışanlarımızın, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve verilerini işlemekte olduğumuz diğer kişilerin işlenen tüm kişisel verileridir. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

 

Isvea Eurasıa Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenerek yürürlüğe giren Politika, Şirketin internet sitesinde www.banyooutlet.com  yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

1.4. Politika ve Kanunun Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller

 

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 

·      Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

·      Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

·      Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

·      Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi,

·      Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Bu Politikanın ve Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesi, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 

·      Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

·      İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

·      Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

·      Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

2. KAYIT ORTAMLARI

 

Kişisel veriler, aşağıda tabloda belirtilen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

 

Elektronik ortamlar

Elektronik olmayan ortamlar

İK Programları, muhasebe programları.

Kağıt

Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)

Yazılı, basılı, görsel ortamlar

Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

Manuel veri kayıt sistemleri

Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

 

Optik diskler (CD, DVD vb.

 

Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kartı vb.)

 

 

 

3. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

3.1. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Hukuki Sebepler

 

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

·        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

·        6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

·        6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

·        5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

·        5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarl

%100 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Tüm alışverişlerinizde güvenle ödeme sağlayabilirsiniz.

%100 ORİJİNAL ÜRÜNLER

Tüm ürünlerimiz ilgili üreticiden size orijinal olarak satılır.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Tüm alışverişlerinizde kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz.

İyi Bir Banyoya nasıl sahip olurum?

Pratik ve hızlı alışveriş yapabilmeniz için tasarımımız profesyonel ekipler tarafından yönetilmektedir. Ürünlerimiz sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı testlerinden geçerek sunulmaktadır. Doğru yönlendirme ile aramış olduğunuz ürüne, hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlamaktayız. Satın almak istediğiniz ürüne kolaylıkla ulaşabilir ve en uygun ödeme seçeneğini seçerek alışverişinizi sonlandırabilirsiniz.


Bu sitenin tüm hakları saklıdır.

Bu sitenin altyapısı iMağaza E-Ticaret tarafından sağlanmaktadır.